Przedszkole Waldorfskie w Olsztynie

Kontakt:

ul. Sakowicza 6, 10-758 Olsztyn
Telefon: 503 952 772
E-mail: bpiesak@poczta.onet.pl
zdjęcie slajdu

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą

w Niepublicznym Przedszkolu Waldorfskim

w Olsztynie

 

Podstawa prawna:

1. U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz.U. 2023 poz. 1870).

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

6. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – zapisy regulujące relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację dziecka

7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.0.984 tj.)

9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 t.j.)

11. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).

12. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

Stosowanie Standardów ochrony małoletnich opracowanych w Niepublicznym Przedszkolu Waldorfskim w Olsztynie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w relacjach z dziećmi. 

Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego w Olsztynie

2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci wsparcia w zakresie: umiejętności słuchania dzieci, szacunku wobec nich jako osób, doceniania ich wysiłków i osiągnięć.

 

 

Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie w Olsztynie dokłada wszelkich starań, by zatrudniać pracowników/współpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, którzy podzielają wartości wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem. Każdy kandydat na nowego pracownika przesyła CV oraz w miarę możliwości referencje.

1. Rozpoczynając pracę w placówce pracownicy mają obowiązek zapoznania się z obowiązującymi w placówce Standardami Ochrony Małoletnich.

2. Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.

3. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie procedury „Niebieskie Karty” oraz jak rozpoznać symptomy skrzywdzonego małoletniego.

4. Pracownicy placówki mają dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej itp.).

5. Każdy z pracowników niepedagogicznych podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.

6. Każdy pracownik pedagogiczny podpisuje oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw.

7. Każdy pracownik pedagogiczny dostarcza informację, iż nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

8. W stosunku do pracowników pedagogicznych organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie w Olsztynie pobiera informację z:

• Krajowego Rejestru Karnego w sprawie czy dany pracownik widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

Systemu Informacji Oświatowej czy dany pracownik znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Kontakty z wychowankami:

1. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka.

2. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).

3. Pracownicy Przedszkola wspomagają rodziców w procesie wychowania pamiętając, że są oni pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci.

4. Pracownicy Przedszkola traktują każde dziecko indywidualnie, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagają jego możliwości.

5. Poprzez działania pedagogiczne i własną postawę pracownicy Przedszkola, wspomagają dziecko w procesie wszechstronnego rozwoju.

6. Stosunek pracowników Przedszkola do dziecka cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Samoobsługa, higiena, posiłki:

1. Pracownicy Przedszkola w razie potrzeby pomagają dzieciom podczas posiłków, ubierania i rozbierania się.

2. Uczestniczą w posiłkach, zachęcając dzieci do ich spożywania oraz do samodzielności, w razie potrzeby pomagają dzieciom.

3. Podczas czynności higienicznych, zachęcają dzieci do samodzielnego ich wykonywania, a w razie potrzeby pomagają np. przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, czyszczeniu nosa i innych.


Sposób ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

2. Pracownik Przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik Przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interwencyjnym.

5. Pracownik Przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.


Zasady ochrony wizerunku dziecka:

1. Informacje o dziecku.

a) Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

b) Pracownik Przedszkola nie udostępnia informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej osobom postronnym (np. przedstawicielom mediów).

c) Pracownik Przedszkola nie umożliwia osobom postronnym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekunów dziecka.

d) Pracownik Przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z osobami postronnymi o sprawie dziecka lub jego opiekuna.

2. Upublicznianie wizerunku dziecka.

a) Upublicznienie przez pracownika Przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego

w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio – wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

b) Utrwalenie wizerunku dziecka dokonuje się tylko przy użyciu urządzeń stanowiących własność placówki. Nie wykorzystuje się do tego prywatnych aparatów.

c) Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.


Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka przez pracowników Przedszkola wychowawca podejmuje rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy (załącznik nr 1 do niniejszych Standardów).

3. Pracownicy Przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dzieci poprzez rozmowy oraz współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz z instytucjami, które udzielają pomocy dziecku.

 

 


Procedury interwencji w przypadku naruszenia Standardów ochrony małoletnich

Uzyskanie informacji o krzywdzeniu dziecka.

1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika Przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek przekazania pozyskanej informacji dyrektorowi.

2. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę i dyrektora. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:

• -przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,

• -przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,

• - wychowawca lub dyrektor zaprasza opiekunów dziecka, którego krzywdzenie domniemywa i informuje ich o podejrzeniu.

• wychowawca sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami oraz stwarza plan pomocy dziecku (według ustalonego wzoru – załącznik nr 2 do Standardów).

3. Plan pomocy dziecku zawiera wskazania dotyczące:

• działań, jakie Przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,

• wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,

• skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.


Przypadki wymagające interwencji w Przedszkolu.

1. W przypadkach wymagających interwencji (np. stwierdzenia krzywdzenia dziecka przez członków rodziny lub w przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: wszyscy członkowie Kolegium Przedszkola oraz zaproszony psycholog.

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie wiedzy posiadanej przez członków zespołu. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

3. Rodziców/opiekunów dziecka informuje się w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka (np. wobec pracownika przedszkola), powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interdyscyplinarny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

5. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, informując go o posiadanej relacji ze zdarzenia i o obowiązku złożenia zawiadomienia policji lub do prokuratury. Pracownika informuje się w formie pisemnej.

6. Dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.


Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka, lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - GDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - WAŻNE ADRESY i TELEFONY

Załącznik nr 2 - WZÓR NOTATKI  SŁUŻBOWEJ DOTYCZĄCEJ  DZIECKA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Załącznik nr 3 - KARTA INTERWENCJI

Załącznik nr 4 - WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

 

Nauczyciele Przedszkola Waldorfskiego w Olsztynie